آذین طب

گالری خاطرات آذین طب

در این بخش عکسهای خاطره انگیز مدیریت وب سایت با پزشکان و اشخاص مختلف قرار دارند . 

عکس زیربه همراه  جمعی از همکاران و دکتر مسعود صابری  در تاریخ 1396/05/22 در بیمارستان تریتا 

ژانت صدری و دکتر مسعود صابری

menu